Disclaimer & Privacy

Disclaimer & Privacy

Versie: 29 juni 2023

iGer.nl  Click here for English

Begrips omschrijving

 1. Eigenaar - De Eigenaar van het domein: LoukNuman.nl.
 2. Deze website is © Copyright beschermd vanaf het jaar: 2020.
 3. Als er wordt omschreven "wij", "we", "ons" wordt bedoelt: De eigenaar van het domein LoukNuman.nl.
 4. Service(s) - Alles wat door deze website of gelijkwaardige naam als produkt, service of advies wordt geleverd.
 5. Persoonsgegevens - Persoonlijk herleidbare gegevens, deze zeggen direct of indirect iets over u als persoon; bijvoorbeeld uw naam, adres of e‑mailadres.
 6. Verwerkingsverantwoordelijke - De ‘eigenaar’ van bepaalde persoonsgegevens. Afhankelijk van de aard van de gegevens kan dit Louk Numan zelf zijn, maar kan ook een derde (bijvoorbeeld: klant, leverancier, etc.).
 7. Verwerker (of Subverwerker) - De partij die de gegevens daadwerkelijk verwerkt. Ook dit kan zowel Louk Numan zijn (als service dienstverlener), alsook een derde, die op zijn of haar beurt weer gegevens van Louk Numan (of haar klanten/relaties) (sub)verwerkt.
 8. Verwerken - Alles wat er met uw persoonsgegevens kan worden gedaan. Zoals het verzamelen, opslaan, gebruiken en verwijderen van uw persoonsgegevens uit onze administratie.

Contactgegevens

 1. Website(s): LoukNuman.nl
 2. Adres: n.v.t.
 3. E-mail: Zie Contact
 4. Telefoon: +31 622 234 440 (na 19:00 uur)

Disclaimer

 1. Deze- en andere verklaringen zijn van toepassing op bovengenoemde website of dochterpagina’s van Louk Numan.
 2. Louk Numan besteedt er de uiterste zorg aan om u als bezoeker voortdurend te voorzien van actuele, juiste en volledige informatie. Onjuistheden kunnen echter voorkomen.
 3. De getoonde informatie is uitsluitend bestemd voor gebruik door de bezoeker van deze website. De overname van gegevens is niet toegestaan. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van de op deze website beschikbaar gestelde informatie aan derden is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van de eigenaar.
 4. Louk Numan aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van geleverde Services, onjuistheden of onvolkomenheden, technische storingen, noch voor problemen die worden veroorzaakt door geleverde Services. De eigenaar aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor geleden verlies, gederfde winst of gederfde levensvreugde welke voortkomt uit het gebruik van geleverde Services of verspreiden van de informatie, dan wel voortkomt uit technische gebreken.
 5. Ook geeft Louk Numan geen enkele garantie met betrekking tot de inhoud van websites van derden die via hyperlinks of andere verwijzingen via deze website beschikbaar zijn en aanvaardt met betrekking tot die websites geen enkele aansprakelijkheid.
 6. De Domein Eigenaar fotografeert met journalistieke, literaire en artistieke doeleinden. Indien u een foto verwijderd wilt hebben geef dit dan onmiddellijk door aan de Domein Eigenaar.
 7. Niet van toepassing.

Privacy Verklaring

Inleiding

 1. Louk Numan is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en/of bezoekers van haar websites van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. De eigenaar houdt zich dan ook aan de eisen die de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en overige privacywetgeving stellen.
 2. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is de eigenaar van LoukNuman.nl. In overeenstemming met de Wet AVG, en indien van toepassing, zijn de verwerkingen van persoonsgegevens aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Verwerking van persoonsgegevens

 1. In het kader van de dienstverlening kan de eigenaar van LoukNuman.nl gegevens vastleggen. Dit is het geval wanneer u een abonnement neemt op een uitgave of een nieuwsbrief, gebruik maakt van (interactieve) diensten, een internet klantenaccount heeft of u zich registreert voor een account welke valt binnen de website van LoukNuman.nl, uw interesse opgeeft of op een andere wijze uw belangstelling kenbaar maakt, of anderszins contact heeft met Louk Numan.
 2. In al deze gevallen is Louk Numan (eind)verantwoordelijk voor de bescherming van deze persoonsgegevens.

Server gegevens

 1. Bij de gegevens over u kan het gaan om gegevens die automatisch bij het bezoeken van de website binnen de server worden verwerkt. Uw identiteit kan echter niet aan deze gegevens worden gekoppeld. Het kan om de volgende gegevens gaan:
  • IP adres.
  • De browser die wordt gebruikt.
  • Aantal keren dat de website wordt bezocht.
  • De referentie link voordat deze website wordt bezocht.

Door u verstrekte gegevens

 1. Bij de gegevens over u kan het ook gaan om gegevens die u op verzoek of op eigen initiatief aan Louk Numan verstrekt. Deze onderstaande gevens kunnen dan worden gekoppeld aan de bovenstaande Server gegevens, zoals:
  • Naam, adres, telefoonnummer.
  • E-mailadres.
  • IP adres.
  • Gegevens van uw Profiel.
 2. Louk Numan verwerkt ook persoonsgegevens als Louk Numan hier wettelijk toe verplicht is, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt

 1. Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens; bijvoorbeeld over gezondheid, religie, strafrechtelijk verleden of geboorteland.
 2. Louk Numan verwerkt als Verwerkingsverantwoordelijke geen bijzondere persoonsgegevens.
 3. De website van Louk Numan en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Louk Numan kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Louk Numan raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat Louk Numan zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via Contact, dan wordt deze informatie verwijdert.

Hoelang worden gegevens bewaard

 1. Louk Numan bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen van persoonsgegevens met derden

 1. Louk Numan verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 1. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Louk Numan en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u Louk Numan een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die Louk Numan heeft in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 1. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Contact. Louk Numan zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
 2. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, wordt u verzocht een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

Hoe persoonsgegevens worden beveiligd

 1. Louk Numan neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Louk Numan maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Louk Numan verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Louk Numan op via Contact.

Delen met anderen

 1. Louk Numan verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in opdracht van Louk Numan, sluit Louk Numan een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Louk Numan blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Uw e‑mailadres

 1. Indien u uw e‑mailadres heeft opgegeven, bijvoorbeeld voor het ontvangen van een nieuwsbrief, dan kan deze gebruikt worden om u als klant te informeren over voor u relevante en interessante gelijksoortige producten en diensten van de eigenaar. Als u hier geen prijs meer op stelt kunt u zich op ieder moment afmelden via Contact.

Uw IP-adres

 1. Aan alle computers en apparaten die zijn verbonden met internet, wordt een uniek nummer toegewezen dat een IP-adres (Internet Protocol) wordt genoemd. Aangezien deze nummers meestal worden toegewezen in landgebaseerde blokken, kan een IP-adres vaak worden gebruikt om het land, de provincie en de plaats te identificeren van waaruit de computer verbinding maakt met internet. De server verzamelt IP-adressen van websitebezoekers om website-eigenaren een indruk te geven van de locaties van hun websitebezoekers. Deze methode heet geolocatie op basis van IP.
 2. Op de websites van Louk Numan worden op de server algemene bezoekgegevens bijgehouden, zonder dat deze de bezoekers identificeren. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan de eigenaar haar dienstverlening aan u verder optimaliseren. Om dit te kunnen doen maakt de eigenaar ook gebruik van het IP-adres van uw computer. Dit IP-adres is een nummer dat automatisch aan uw computer wordt toegekend wanneer u het internet bezoekt. Ze kunnen worden gebruikt om te zien welk gebruik er van de website wordt gemaakt en voor het opstellen van analyses en rapportages. De IP-adressen worden in beginsel verder niet gekoppeld aan identificeerbare informatie, tenzij u hiervoor expliciet toestemming voor heeft gegeven.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die worden gebruikt

 1. JavaScripts; deze zorgen ervoor dat uw browser informatie kan verzamelen. Deze informatie wordt vervolgens omgezet in;
 2. Cookies; dit zijn kleine bestandjes met informatie over (o.a.) uw surfgedrag. Deze cookies worden door uw browser op uw computer geplaatst en worden niet bij Louk Numan opgeslagen. Cookies zijn uniek per bezoeker en kunnen alleen worden gelezen door een server in het domein dat de cookie naar uw computer heeft verzonden.
 3. Deze technieken hebben tot doel om het surfen op de website(s) van Louk Numan makkelijker te maken en ervoor te zorgen dat u niet telkens dezelfde informatie hoeft in te voeren of ontvangt van de website. Verder kunnen wij op deze wijze meten hoe onze site wordt gebruikt en hoe deze nog verder kan worden verbeterd.
 4. U kunt kiezen of u cookies wel of niet accepteert. Dit kunt u in uw browser instellen. Als u er voor kiest cookies niet te accepteren, kunt u mogelijk niet volledig gebruikmaken van onze website of andere websites die u bezoekt. Cookies kunt u via uw browser van uw computer verwijderen.
 5. Er zijn 2 soorten cookies, namelijk ‘functionele cookies’ en ‘analytics’.
 6. Functionele cookies: deze cookies zorgen ervoor dat onze website correct functioneert.

Cookies t.b.v. Sociale Netwerken

 1. Op deze website kunnen knoppen opgenomen zijn om webpagina’s te kunnen promoten (‘liken’) of delen (‘tweeten’) op sociale netwerken als Facebook en Twitter. Deze knoppen werken door middel van stukjes code die van Facebook respectievelijk Twitter zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op.
 2. Leest u de privacyverklaring van Facebook respectievelijk van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Twitter, Facebook, Google + en LinkedIn opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. LinkedIn, Twitter, Facebook en Google + stellen zich te houden aan de Safe Harbor principes en zijn aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.
 3. Door de instellingen van uw browsersoftware aan te passen kunt u voorkomen dat er cookies op uw computer worden geplaatst. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser.

Analytics ofwel Statistieken

 1. Analytics: Analytics is een online software waarmee statistieken van een website worden verzameld en data inzichtelijk wordt gemaakt. Zo krijgt de eigenaar van LoukNuman.nl een goed beeld van het gedrag van de websitebezoekers en kan Louk Numan de online marketingstrategie hierop afstemmen. Louk Numan krijgt onder andere inzicht in het aantal bezoekers, waar bezoekers vandaan komen, de tijd die bezoekers spenderen op de website, op welke pagina ze de website verlaten en nog véél meer.

Beveiligings software

 1. Het IP-adres van bezoekers, gebruikers-ID van ingelogde gebruikers en gebruikersnaam van inlogpogingen worden voorwaardelijk vastgelegd om te controleren op kwaadwillige activiteit en om de site te beschermen tegen specifieke soorten aanvallen. Voorbeelden van voorwaarden bij het loggen zijn onder meer inlogpogingen, uitlog aanvragen, aanvragen om verdachte URL's, wijzigingen in de site-inhoud en wachtwoordupdates. Deze informatie wordt 60 dagen bewaard.
 2. Deze site wordt gescand op potentiële malware en kwetsbaarheden door de iThemes Site scanner. Wij sturen geen persoonlijke informatie naar de scanner; echter, de scanner zou persoonlijke informatie geplaatst in het openbaar (zoals in reacties) kunnen vinden tijdens de scan.
 3. Deze site maakt deel uit van een netwerk van sites die bescherming bieden tegen gedistribueerde brute force-aanvallen. Om deze bescherming mogelijk te maken, wordt het IP-adres van bezoekers die proberen in te loggen op de site gedeeld met een service die wordt aangeboden door ithemes.com. Raadpleeg het iThemes privacybeleid voor details over het privacybeleid.

Antispam

 1. We verzamelen informatie over bezoekers die reageren op sites die onze anti-spam service gebruiken. De informatie die we verzamelen hangt af van hoe de gebruiker Akismet heeft ingesteld voor de site, maar normaliter zit hier het IP adres van de reageerder, user agent, verwijzer en site URL (met ook andere informatie zoals naam, gebruikersnaam, e-mail adres en deze reactie zelf) bij.

Links naar andere websites

 1. Op Louk Numan kunt u een aantal hyperlinks naar andere websites aantreffen. Louk Numan kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacystatement, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

Klacht Autoriteit Persoonsgegevens

 1. Louk Numan zal er alles aan doen om een klacht ten aanzien van uw privacy en/of persoonsgegevens op te lossen. Indien u contact heeft opgenomen met Louk Numan en uw klacht niet naar tevredenheid is opgelost, kunt u contact opnemen met de Autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Wijzigingen

 1. Louk Numan behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Disclaimer-Privacy verklaring. Check daarom regelmatig deze verklaring.

 

iGer.nl  Klik hier voor Nederlands

Definition - Description

 1. Owner: The owner of the domain LoukNuman.nl.
 2. This website is © Copyright protected since the year: 2020.
 3. If we define "we", "us" is meant: The owner of the domain LoukNuman.nl.

Contact

 1. Website(s): LoukNuman.nl
 2. Address: n.v.t.
 3. E-mail: See Contact
 4. Telephone: +31 622 234 440 (na 19:00 uur)

Disclaimer

 1. Use of the website and the associated Internet sites of institutions over which the owner has direct or indirect control (hereafter to be referred to collectively as "the institutions") is subject to the following conditions and restrictions.
 2. Access to and use of these websites (hereafter to be referred to collectively as "the sites") means that the user has agreed to the following terms. All liability for any damage which might be incurred as a result of access to and use of the sites is emphatically disclaimed by the institutions. No guarantee is given for the faultless and uninterrupted functioning of the sites.
 3. No guarantee or declaration is given, either explicitly or implicitly, as regards the accuracy or completeness of the information published on the sites or to which the sites provide access. The institutions, as well as the directors and employees of the institutions, accept no responsibility whatsoever for the information and/or recommendations published on the sites or to which access is provided via the sites. Alterations can be made to this information and these recommendations without prior notice being given.
 4. All data shown on the site, including text, photographs, illustrations, graphics, names or trade names, logos, product and service trademarks are the property of or licensed by the institutions and are protected by copyright, trademark law and/or another form of intellectual property law. These property rights or intellectual property rights are in no way transferable to persons or legal persons who have access to the site.
 5. The content of the site may only be used for non-commercial and/or private purposes. The user of the site is not permitted to reproduce, change, remove, pass on, distribute or disseminate the information on the site or make it available to third parties in exchange for payment without the express written permission of the institutions or one of the institutions.
 6. References or hyperlinks to other sites which are not the property of one of the institutions are only included for the information of the user of the sites. The institutions give no guarantee whatsoever nor do they accept any liability with regard to the content of such sites.
 7. The website owner photographs with journalistic, literary and artistic purposes. If you wish to have a photo removed, please notify the website owner immediately.
 8. Not applicable.

Privacy Statement

Introduction

 1. Louk Numan committed to protecting the privacy of its customers and visitors to its websites, and views the protection of personal data as being of fundamental importance to the operation of its business. Personal information about customers and website visitors is held securely and is treated with the utmost care. the owner complies with the requirements of the Personal Data Protection Act and other privacy legislation. The party responsible for data processing is the owner. In accordance with the requirements of the Personal Data Protection Act, the supervisory authority - the Dutch Data Protection Authority in the Hague - is notified of all processing of personal data.

Processing personal data

 1. Data is captured by the owner in the course of providing our services. Your personal details are stored when you take out a subscription to a publication or a newsletter, use our (interactive) services or, if you have an internet customer account, register an interest in one of our services, or contact the owner for some other reason. The personal information we hold includes information such as contact details, information about payments, invoices, ordered products. The owner uses this information to fulfil and process agreements with you, to provide other services, for its internal business processes, and to inform customers of (new) products and services provided by the owner. If you do not wish to receive this information, you can unsubscribe at any time.

Your e‑mail address

 1. If you have specified your e‑mail address (e.g. to subscribe to a newsletter), this may be used to inform you as a customer of other relevant products and services provided by the owner that may be of interest to you. If you do not wish to receive this information, you can unsubscribe at any time.

Browsing history and IP address

 1. General information on visits to the owner websites is captured and stored without visitors being identified. The purpose of this is to improve the quality of the website and users' browsing experience. This information can also be used to put targeted information on the site. This allows the owner to tailor its services to you. the owner also uses your computer's IP address for this purpose. The IP address is a number that is automatically assigned to your computer when you browse the internet. This information can also be used to see how the website is being used and for analysis and reporting purposes. In principle, IP addresses are not linked to information that would identify you, unless you have given your explicit permission for this.

Use of cookies by the owner

 1. What are cookies? Cookies are small text files containing a string of characters that can be placed on your computer or mobile device that uniquely identify your browser or device. What are cookies used for? Cookies allow a site or services to know if your computer or device has visited that site or service before. Cookies can then be used to help understand how the site or service is being used, help you navigate between pages efficiently, help remember your preferences, and generally improve your browsing experience. Cookies can also help ensure marketing you see online is more relevant to you and your interests.
 2. What types of cookies does Louk Numan use? There are generally four categories of cookies: “Strictly Necessary,” “Performance,” “Functionality,” and “Targeting.” Louk Numan routinely uses all four categories of cookies on the Service. You can find out more about each cookie category below.
 3. Strictly Necessary Cookies. These cookies are essential, as they enable you to move around the Service and use its features, such as accessing logged in or secure areas.
 4. Performance Cookies. These cookies collect information about how you have used the Service, for example, information related to the unique username you have provided, so that less strain is placed on our backend infrastructure. These cookies may also be used to allow us to know that you have logged in so that we can serve you fresher content than a user who has never logged in. We also use cookies to track aggregate Service usage and experiment with new features and changes on the Service. The information collected is used to improve how the Service works.
 5. Functionality Cookies. These cookies allow us to remember how you’re logged in, whether you chose to no longer see advertisements, whether you made an edit to an article on the Service while logged out, when you logged in or out, the state or history of Service tools you’ve used. These cookies also allow us to tailor the Service to provide enhanced features and content for you and to remember how you’ve customized the Service in other ways, such as customizing the toolbars we offer in the right column of every page. The information these cookies collect may be anonymous, and they are not used to track your browsing activity on other sites or services.
 6. Targeting Cookies. Louk Numan, our advertising partners or other third party partners may use these types of cookies to deliver advertising that is relevant to your interests. These cookies can remember that your device has visited a site or service, and may also be able to track your device’s browsing activity on other sites or services other than Louk Numan. This information may be shared with organizations outside Louk Numan, such as advertisers and/or advertising networks to deliver the advertising, and to help measure the effectiveness of an advertising campaign, or other business partners for the purpose of providing aggregate Service usage statistics and aggregate Service testing.
 7. How long will cookies stay on my device? The length of time a cookie will stay on your computer or mobile device depends on whether it is a “persistent” or “session” cookie. Session cookies will only stay on your device until you stop browsing. Persistent cookies stay on your computer or mobile device until they expire or are deleted.
 8. First and third party cookies: First-party cookies are cookies that belong to Louk Numan, third-party cookies are cookies that another party places on your device through our Service. Third-party cookies may be placed on your device by someone providing a service for Louk Numan, for example to help us understand how our service is being used. Third-party cookies may also be placed on your device by our business partners so that they can use them to advertise products and services to you elsewhere on the Internet.
 9. How to control and delete cookies? If you want to delete cookies follow the instructions at Delete Cookies. If you wish to disable your browser from receiving cookies follow the instructions at Disable Cookies. Note that if you set your browser to disable cookies, you may not be able to access certain parts of our Service and other parts of our Service may not work properly.

Security software

 1. The IP address of visitors, user ID of logged-in users, and username of login attempts are conditionally logged to monitor for malicious activity and to protect the site from specific types of attacks. Examples of logging conditions include login attempts, logout requests, requests for suspicious URLs, site content changes, and password updates. This information is kept for 60 days.
 2. This site is scanned for potential malware and vulnerabilities by the iThemes Site scanner. We do not send any personal information to the scanner; however, the scanner might find personal information posted publicly (such as in comments) during the scan.
 3. This site is part of a network of sites that provide protection against distributed brute force attacks. To enable this protection, the IP address of visitors who attempt to log in to the site is shared with a service provided by ithemes.com. Please refer to the iThemes privacy policy for details of the privacy policy.

Antispam

 1. We collect information about visitors who respond to sites that use our anti-spam service. The information we collect depends on how the user has Akismet set up for the site, but normally this includes the respondent's IP address, user agent, referrer and site URL (with other information such as name, username, email address and this comment itself).

The owner and other websites

 1. Louk Numan can contain some links to other websites. Louk Numan cannot accept any liability for the handling of your information by these parties. For further information, please read the privacy statement (if available) of the website you are visiting.

Use of IP Address

 1. Every computer and device connected to the Internet is assigned a unique number known as an Internet protocol (IP) address. Since these numbers are usually assigned in country-based blocks, an IP address can often be used to identify the country, region and city from which a computer is connecting to the Internet. The server collects the IP address of website visitors in order to provide website owners with a sense of where in the world their visitors come from. This method is known as IP geolocation.

Amendments

 1. The owner of Louk Numan reserves the right to make amendments to this privacy statement. Please check this privacy statement regularly for the latest version of the owner's privacy policy.

Contact

 1. You can contact us at Contact.